Liminganvesihuolto Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. yleiStä

Limingan Vesihuolto Oy (jäljempänä ”Yhtiö”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita yhtiö kerää asiakasrekisteriin (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan yhtiön keräämiä henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antaa yhteyshenkilömme Kirsi Roikola. Yhtiö voi päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Yhtiö pyrkii parhaan kykynsä mukaan ilmoittamaan asiakkaalle mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvissä ajoin etukäteen. Yhtiö kehottaa asiakasta tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuaan tiedon sitä koskevista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 14.5.2024.

 

2. Rekisterinpitäjä

Nimi: Limingan Vesihuolto Oy
Osoite: Rantatie 30, 91900 Liminka
Puhelin: 044-3001792
Y-tunnus: 0186543-6

 

3. Kenen henkilötietoja keräämme?

Yhtiö käsittelee rekisterissä asiakkaidensa ja heidän omistamien kiinteistöjen vuokralaisten tietoja sekä yritysasiakkaiden edustajien henkilötietoja.

 

4. Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?

Yhtiö käsittelee rekisterissä seuraavia asiakkaita koskevia henkilötietoja:

– nimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite;

– yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden osalta edustettu yritys, asema yrityksessä, sähköpostiosoite ja
puhelinnumero;

– Lisäksi rekisterissä käsitellään tapauskohtaisesti seuraavia asiakkaaseen liitettäviä tietoja: vanhat
liittymismaksunperusteet, vesimittari- ja tonttijohtotiedot, liittymismaksu, vedenkulutustiedot,
kiinteistötiedot sekä muita vastaavia asiakkuuden hoitamisen ja ylläpitämisen kannalta tarvittavia tietoja.

 

5. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?

Yhtiö saa rekisteriin kuuluvia henkilötietoja seuraavista lähteistä: ensisijaisesti rekisteröidyiltä itseltään,esim. liittymissopimuksen solmimisen yhteydessä, mittarinlukukortista, yhteydenotot suoraan tai sähköisesti ja edustetun yrityksen ja yhtiön välisistä asiakassopimuksista. Lisäksi yhtiö saa tietoja asiakkaista yhteistyökumppaneilta tai viranomaispalveluista (esim. kiinteistö- ja rakennusrekisteri, maistraatti).

 

6. Henkilötietojen käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset

Henkilötietojen käsittelyn peruste on yhtiön käyttötarkoituksiin perustuva sopimussuhde ja sopimuksen täytäntöönpano sekä lakimääräinen velvoite hoitaa Limingan vesi-, hulevesi- ja viemärilaitostoimintaa lakien (mm. vesihuoltolaki) ja viranomaismääräysten mukaisesti. Käyttötarkoituksia ovat mm. laskutus, varautumissuunnittelu, kriisiviestintä, asiakaskyselyt. Yhtiö ei käsittele henkilötietoja muihin kuin tässä selosteessa mainittuihin tarkoituksiin.

 

7. Henkilötietojen säännömukaiset luovutukset ja siirrot komansille osapuolille

Yhtiö voi siirtää henkilötietoja yhteistyökumppaneille ja alihankkijoille. Yhteistyökumppanit ja alihankkijat voivat käsitellä luovutettuja henkilötietoja vain yhtiön lukuun suoritettavia asiakassuhteen hoitamiseen tai ylläpitoon liittyviä tehtäviä varten. Yhtiö varmistaa aina, että yhteistyökumppanit eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten. Yhtiön voi myös olla tarpeen jakaa henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai vakuutusyhtiöiden kanssa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

 

8. Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yhtiö ei siirrä henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

9. Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet

Yhtiö säilyttää henkilötietoja rekisterissä niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen liittymissopimukseen sisältyviä henkilötietoja säilytetään lain vaatiman määräajan. Henkilötietoja voidaan joutua säilyttämään myös tätä kauemmin, mikäli sovellettava lainsäädäntö tai meitä sitovat sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

 

10. Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

– saada tieto omien henkilötietojen käsittelystä;

– saada tarkastaa itseä koskevat yhtiön käsittelemät henkilötiedot;

– vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;

– vaatia henkilötietojen poistamista;

– vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella, siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on yhtiön oikeutettu etu;

– saada henkilötiedot koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että työntekijä on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot yhtiölle, yhtiö käsittelee kyseisiä henkilötietoja sopimuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja

– vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Asiakaan tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö yhtiölle tämän tietosuojaselosteen yhteydenotot -kohdan mukaisesti. Yhtiö voi pyytää asiakasta tarkentamaan pyyntöä kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhtiö voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. Asiakkaalla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asiakkaan asuinpaikka sijaitsee, mikäli asiakas katsoo, että yhtiö ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Yhtiö kunnioittaa asiakkaan henkilötietojen luottamuksellisuutta. Paperista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu tietoturvallisesti yhtiön käyttämiin tietojärjestelmiin, joihin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

 

12. Yhteydenotot

Kaikki edellä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@liminganvesihuolto.fi. Asiakas voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti yhtiön toimipisteessä.