Liminganvesihuolto Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. ylesitä

Limingan Vesihuolto Oy (jäljempänä ”Yhtiö”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme asiakasrekisteriimme (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antaa yhteyshenkilömme Kirsi Roikola. Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Pyrimme parhaan kykymme mukaan ilmoittamaan sinulle mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvissä ajoin etukäteen. Kehotammekin sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 19.10.2022.

 

2. Rekisterinpitäjä

Nimi: Limingan Vesihuolto Oy
Osoite: Rantatie 30, 91900 Liminka
Puhelin: 044-3001792
Y-tunnus: 0186543-6

 

3. Kenen henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä asiakkaidemme ja heidän omistamien kiinteistöjen vuokralaisten tietoja sekä yritysasiakkaiden edustajien henkilötietoja.

 

4. Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä seuraavia asiakkaitamme koskevia henkilötietoja:

  • nimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite;
  • yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden osalta edustamasi yritys, asema yrityksessä, sähköpostiosoite ja puhelinnumero;
  • Lisäksi rekisterissä käsitellään tapauskohtaisesti seuraavia asiakkaaseen liitettäviä tietoja: vanhat liittymismaksunperusteet, vesimittari- ja tonttijohtotiedot, liittymismaksu, vedenkulutustiedot, kiinteistötiedot sekä muita vastaavia asiakkuuden hoitamisen ja ylläpitämisen kannalta tarvittavia tietoja.

 

5. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?

Saamme rekisteriin kuuluvia henkilötietoja seuraavista lähteistä: ensisijaisesti rekisteröidyiltä itseltään, esim. liittymissopimuksen solmimisen yhteydessä, mittarinlukukortista, yhteydenotot suoraan tai sähköisesti ja edustamasi yrityksen ja Yhtiömme välisistä asiakassopimuksista. Lisäksi saamme tietoja asiakkaistamme yhteistyökumppaneilta tai palveluista (esim. kiinteistö- ja rakennusrekisteri, maistraatti).

 

6. Henkilötietojen käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset

Henkilötietojen käsittelyn peruste on tapauksen mukaan alla mainittuihin käyttötarkoituksiimme perustuva sopimussuhde Yhtiöömme ja sopimuksen täytäntöönpano sekä lakimääräinen velvoite hoitaa Limingan vesi- ja viemärilaitostoiminta lakien (vesihuoltolaki) ja viranomaismääräysten mukaisesti. Käyttötarkoituksia ovat mm. laskutus, varautumissuunnittelu, kriisiviestintä, asiakastyytyväisyyskysely. Emme jatkokäsittele henkilötietoja muihin kuin tässä selosteessa todettuihin tarkoituksiin.

 

7. Henkilötietojen säännömukaiset luovutukset ja siirrot komansille osapuolille

Voimme siirtää henkilötietojasi yhteistyökumppaneillemme ja alihankkijoillemme. Yhteistyökumppanimme ja alihankkijamme voivat käsitellä henkilötietojasi vain lukuumme suoritettavia asiakassuhteen hoitamiseen tai ylläpitoon liittyviä tehtäviä varten. Varmistamme aina, että yhteistyökumppanimme eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten. Meidän voi myös olla tarpeen jakaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten tai vakuutusyhtiöiden kanssa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

 

8. Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Me emme siirrä henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

9. Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet

Säilytämme henkilötietojasi Rekisterissä niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen liittymissopimukseen sisältyviä henkilötietoja säilytetään siihen asti, kunnes vesihuoltopalvelun tarve kiinteistöltä lakkaa kokonaan ja kiinteistöllä olevat rakennukset puretaan. Huomioithan, että henkilötietojasi voidaan joutua säilyttämään myös tätä kauemmin, mikäli sovellettava lainsäädäntö tai meitä sitovat sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

 

10. Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

  • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
  • saada tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
  • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
  • vaatia henkilötietojesi poistamista;
  • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
  • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
  • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu tietoturvallisesti käyttämiimme tietojärjestelmiin, joihin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

 

12. Yhteydenotot

Kaikki edellä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@liminganvesihuolto.fi. Voit myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti toimipisteessämme.